UAB „Rūta“ produktyvumo didinimas

UAB „Rūta“ įvykdė projektą „UAB „Rūta“ produktyvumo didinimas, įdiegiant šiuolaikišką maisto saugos vadybos sistemą“ (Nr. VP2-2.1-ŪM-03-K-01-050), kuriam skirtas iki 16 000,00 Lt finansavimas pagal Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir Ekonomikos augimo veiksmų programos priemonę „Procesas LT“ iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų.

Projekto pradžia – 2010 m. sausio 4 d., pabaiga – 2010 m. lapkričio 30 d.

Projekto metu pasirengta diegti ISO 22000 standartą „Maisto saugos vadybos sistemos. Bet kuriai maisto tvarkymo grandinės organizacijai keliami reikalavimai“, išmokyti įmonės darbuotojai ir atliktas įmonės maisto saugos vadybos sistemos sertifikacinis auditas pagal standarto ISO 22000:2005/LST EN ISO 22000:2005 reikalavimus.

Įgyvendinus projektą, pasiektas pagrindinis tikslas – įmonėje įdiegta maisto saugos vadybos sistema pagal ISO 22000:2005 reikalavimus ir gautas sertifikatas.